nieuws

Raffinaderijen kunnen 5,5 megaton CO2 per jaar besparen

Publicatie

17 jul 2018

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

klimaatakkoord

De Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) heeft laten onderzoeken wat het CO2-reductiepotentieel van de Nederlandse raffinaderijen is. In 2017 was die emissie tien megaton. De raffinagesector is daarmee verantwoordelijk voor ruim twintig procent van de totale uitstoot door de industrie. En als de indirecte CO2 uitstoot door waterstofleveranciers wordt meegeteld, loopt dit percentage nog verder op. Dan is de uitstoot twaalf megaton per jaar, oftewel of 25 procent.

De studie van de VNPI is nog niet afgerond, maar de voorlopige resultaten laten zien dat de Nederlandse raffinaderijen een CO2-reductie van 5,5 megaton per jaar kunnen realiseren tegen 2030. Voor deze reductie zijn diverse maatregelen nodig. Zo kan het inzetten van blauwe waterstof als grondstof voor een reductie van drie megaton CO2 per jaar zorgen. Energie efficiëntie voegt daar nog 1,1 megaton CO2-reductie per jaar aan toe. Ook carbon capture moet een flinke reductie opleveren: 1,1 megaton CO2 per jaar. Verder denkt de raffinagesector aan elektrificatie bij gebruik van groene stroom (0,7 megaton per jaar), levering van restwarmte (0,3 megaton per jaar) en upgrading van projecten (0,7 megaton per jaar).

Externe randvoorwaarden

De implementatie van deze CO2-reducties is mogelijk met (bijna) beschikbare technologieën, maar vraagt wel een investering van ruim 3,7 miljard euro. Daarnaast zijn volgens de onderzoekers externe randvoorwaarden nodig. Zo moet er op korte termijn infrastructuur beschikbaar komen, zoals een CO2-transportnetwerk en -opslag, een waterstofnetwerk, een warmtenet en een zwaarder elektriciteitsnet. De betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening moet immers honderd procent zijn. Overigens zal zonder voldoende groene elektriciteit de implementatie van elektrificatie, waterstof als brandstof en carbon capture leiden tot extra verbruik van grijze elektriciteit en dus tot extra CO2 emissies.

Er moeten ook valorisatieroutes voor fuel gas komen. De raffinaderijen gebruiken dit gas nu als brandstof, maar als fuel gas wordt vervangen door bijvoorbeeld waterstof of elektriciteit, ontstaat er een overschot. Om fuel gas om te zetten in hoogwaardige producten voor verkoop zijn technologische innovaties en bijbehorende afzetmarkten nodig.

Verder is het nodig CO2-reducties toe te kennen aan de sector. Op dit moment investeert de sector in bijvoorbeeld het leveren van duurzame warmte terwijl de CO2-winst wordt toegerekend aan andere sectoren. Daardoor is er eigenlijk geen economische incentive voor de raffinagesector om deze projecten te realiseren. Met maatregelen als een hogere CO2-prijs, SDE+ subsidies, hogere verkoopprijzen voor warmte en een stimulering van de vraag kan de business case passend worden gemaakt.

Klimaatdoelstellingen

Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen, heeft het kabinet Rutte III besloten de CO2 uitstoot in Nederland te reduceren met 49 procent of 48,7 megaton CO2 per jaar in 2030 ten opzichte van 1990. De industrie krijgt daarvan voorlopig 14,3 megaton CO2-reductie per jaar in 2030 toebedeeld.

De definitieve studie van de VNPI zal naar verwachting rond september openbaar wordt gemaakt.