nieuws

Waardevolle grondstoffen uit mest

Publicatie

7 sep 2017

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

mest

Mest is niet alleen een afvalproduct, maar zit boordevol potentiële waardevolle componenten. Wageningen Environmental Research bewees onlangs dat het terugwinnen van fosfor uit dierlijke mest ook in het lab en op kleine schaal werkt. Van stikstof en kalium was dat al bekend. Of dit in de praktijk ook grootschalig een succes is, gaan Wageningers in het EU-onderzoeksproject Systemic uitzoeken.

Stikstof, fosfor en kalium zijn belangrijke nutriënten die in mest voorkomen en worden op grote schaal aangewend via veevoer en de groei van gewassen. Stikstof en fosfor worden geproduceerd uit fossiele grondstoffen (fosfor) of door gebruik te maken van grote hoeveelheden fossiele energie (aardgas voor stikstof). In de huidige landbouwproductiesystemen gaat bovendien een deel van deze nutriënten verloren als emissies naar het milieu. Jaarlijks scheidt de Nederlandse veestapel zo’n 500 miljoen kilo stikstof en 175 miljoen kilo fosfaat uit via mest en urine.

Overschot

Ongeveer 130 miljoen kilo fosfaat vindt in de vorm van dierlijke mest een plek op Nederlandse landbouwgronden, maar vooral de intensieve varkens- en pluimveehouderijen raken hierdoor hun mest niet kwijt. De pluimveemest is een gewild product dat al dan niet gecomposteerd of als verbrande as een exportmarkt in onder andere Frankrijk vindt. Varkensmest heeft een minder goede acceptatiegraad. Dat komt doordat de nutriëntenverhouding ervan ongunstig is voor akkerbouwgewassen. Het overschot aan varkensmest wordt daarom nu voor het overgrote deel geëxporteerd naar het buitenland, wat hoge transportkosten met zich meebrengt.
Het idee achter Systemic is uit de geproduceerde mest nutriënten terug te winnen en het water te verwijderen. De teruggewonnen nutriënten worden zodanig bewerkt dat eenzelfde effectiviteit verkregen wordt als minerale NPK-meststoffen die geproduceerd worden van aardgas of fossiele ertsen.

Ontwateren

De Nederlandse pilot vindt plaats bij Groot Zevert Vergisting in Gelderland. Allereerst wordt door vergisting biogas gewonnen, dat via een pijpleiding naar de nabij gelegen Campina-fabriek wordt getransporteerd. Het resterende digestaat wordt in een decanter gescheiden in een fosfaatrijke dikke fractie en een stikstof-kaliumrijke dunne fractie. In verschillende stappen worden microdeeltjes, ammoniumsulfaat (stikstof) en kalium uit de dunne fractie weggevangen. Wat overblijft is water dat zo schoon is, dat het rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd mag worden.

Uit de dikke fractie wordt calciumfosfaat teruggewonnen. Dat zou, net als de stikstof- en kaliumfracties weer in kunstmest, en wellicht op termijn ook veevoer, verwerkt kunnen worden. Wat overblijft is een fosfaatarme organische meststof. Die kan uitstekend in de Nederlandse landbouw gebruikt worden.

Mest Vol Waarden

Naast Groot Zevert Vergisting starten binnen SYSTEMIC nog vier andere pilots in het Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland en Italië, die moeten uitwijzen of dergelijke processen, die inmiddels voor een paar kuub mest of slib per keer aantoonbaar werkt, ook zijn op te schalen tot grootschalige verwerking (50.000 tot 200.000 ton).

Bij Wageningen Livestock Research onderzoekt men ondertussen of we nog een stap verder kunnen gaan, in het ‘Mest Vol Waarden’-onderzoek. Dit onderzoek richt zich op hoogwaardige componenten in mest, die meer waard zijn dan het op zich goedkoop te produceren fosfor, stikstof en kalium.